تعداد ارقام
۱۴
۱۲
۱۰
۹
۸
سفارشی / تومان
۱۲۸.۰۰۰
۳۹۸.۰۰۰
۱.۱۹۹.۰۰۰
۱.۸۲۸.۰۰۰
۷.۱۹۸.۰۰۰
غیر سفارشی / تومان
۸۲.۰۰۰
۲۴۸.۰۰۰
۶۶۵.۰۰۰
۹۸۹.۰۰۰
۲.۹۹۸.۰۰۰
تعداد ارقام
۱۴
۱۲
۱۰
۹
۸
غیر سفارشی / تومان
۳۵.۰۰۰
۱۲۵.۰۰۰
۱۶۹.۰۰۰
استعلام
استعلام

جهت استعلام خطوط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰، ۲۰۰۰، ۰۲۱ و ۹۰۰۰ با واحد فروش تماس حاصل نمایید.