تعرفه خط اختصاصی

پیش شماره ۱۰۰۰

تعداد ارقام
۱۴
۱۲
۱۰
۹
۸
سفارشی / تومان
۴۰.۰۰۰
استعلام
استعلام
استعلام
استعلام
غیر سفارشی / تومان
۲۵.۰۰۰
استعلام
استعلام
استعلام
استعلام

تعرفه خط اختصاصی

پیش شماره ۳۰۰۰

تعداد ارقام
۱۴
۱۲
۱۰
۹
۸
سفارشی / تومان
۴۰.۰۰۰
استعلام
استعلام
استعلام
استعلام
غیر سفارشی / تومان
۲۵.۰۰۰
استعلام
استعلام
استعلام
استعلام

جهت استعلام خطوط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۰۲۱، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.