تعرفه ارسال پیام کوتاه

پیش شماره ۱۰۰۰

تعداد یونیت ( از )
۱
۵۰۰۱
۱۰۰۰۱
۲۰۰۰۱
۵۰۰۰۱
۱۰۰۰۰۱
تعداد یونیت ( تا )
۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
تعرفه هر پیام کوتاه ( ریال )
۲۲۵
۲۱۰
۲۰۰
۱۸۰
۱۶۰
۱۵۰

تعرفه ارسال پیام کوتاه

پیش شماره ۳۰۰۰

تعداد یونیت ( از )
۱
۵۰۰۱
۱۰۰۰۱
۲۰۰۰۱
۵۰۰۰۱
۱۰۰۰۰۱
تعداد یونیت ( تا )
۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
تعرفه هر پیام کوتاه ( ریال )
۱۸۵
۱۸۰
۱۷۰
۱۶۰
۱۴۵
۱۳۰

جهت استعلام ارسال پیام کوتاه با پیش شماره ۵۰۰۰، ۲۰۰۰، ۰۲۱ و ارسال به لیست سیاه، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.